onroerend goed
ondernemingsrecht
Erfrecht
Personen- en familierecht
volmacht tot voorzorg en patientenverklaring
Internationale aangelegenheden / Duitsland-Nederland
Kostenerfrecht

Ein kluger Mensch lernt aus seinen Erfahrungen. Ein weiser Mensch lernt aus den Erfahrungen anderer.

Navolgend willen wij u graag een aantal belangrijke kenmerken van het Duitse erfrecht te kennen geven.

Indien er geen testament is opgemaakt zijn de wettelijke bepalingen omtrent de erfopvolging van toepassing. Dit leidt echter dikwijls – met name voor echtelieden – tot ongewenste consequenties: de langstlevende echtgenoot wordt erfgenaam van de overledene gezamenlijk met de kinderen. Indien er geen kinderen zijn wordt de langstlevende echtgenoot erfgenaam gezamenlijk met de schoonouders. Dit heeft tot gevolg dat de (langstlevende) echtgenoot niet vrij over de erfenis kan beschikken. Zo kan hij bijvoorbeeld een woning die tot de erfenis behoort niet vrij verkopen of belasten. Is een minderjarig kind erfgenaam is verkoop van diens aandeel van onroerend goed slechts toegestaan met rechterlijke goedkeuring.

Een eenduidig geformuleerde testamentaire beschikking voorkomt geschillen tussen de erfgenamen. Met een notariële laatste wilsbeschikking (of erfrechtelijke overeenkomst, die volgens Duits recht mogelijk is) neemt u het zekere voor het onzekere.

In het kader van een testament bepaalt u zelf wie erfgenaam wordt. U bent uiteraard niet voorgoed gebonden aan een eenmaal opgesteld testament: een eenzijdig testament kan te allen tijde worden gewijzigd. U kunt uw laatste wil in Duitsland ook vastleggen door een zogenaamde „Erbvertrag“ die u bijvoorbeeld met uw echtgenoot sluit. Inhoudelijk kan daarin b.v. de regeling worden opgenomen dat de echtelieden elkaar over een weer tot erfgenaam en de gemeenschappelijke kinderen tot opvolgende erfgenamen benoemen. In tegenstelling tot een testament is een erfrechtelijke overeenkomst naar Duits recht in beginsel niet eenzijdig herroepelijk. Deze overeenkomst kan principieel slechts met toestemming van de andere contractspartij (bijvoorbeeld de andere echtgenoot) worden gewijzigd.

De kern van iedere testamentaire beschikking is de advisering door de notaris. In het kader van een bespreking leiden wij uw voorstellingen en wensen in juridisch correcte banen. Pas als alle regelingen aan uw wensen voldoen zal het testament of de „Erbvertrag“ bij de notaris worden gepasseerd.

De kosten van een uiterste wilsbeschikking zijn gelieerd aan de waarde van uw vermogen. Een voorbeeld: de kosten voor een notariële „Erbvertrag“ inclusief voorafgaand advies belopen € 500,- indien de ’netto-waarde’ van het vermogen € 100.000,- bedraagt.

Let op: Deze notariële akte maakt de anders noodzakelijke kosten van een akte van overlijden overbodig. De kosten die verbonden zijn aan een akte van overlijden zijn vergelijkbaar met de kosten van een testament of „Erbvertrag“.

Voor wat betreft Nederlands-Duitse erfrechtelijke kwesties kunt u nadere informatie vinden op deze website in de rubriek NL-D / Nederlands-Duits erfrecht.