Overeenkomstig de richtlijnen van het Duitse „Teledienstgesetz“ (wet telediensten) alsmede de verordening over de informatieverplichtingen voor dienstverleners, delen wij u het volgende mee

1. Naam en adres

Grothe und Lippok Gesellschaft bürgerlichen Rechts
Eper Straße 2
D-48599 Gronau

2. Telefoon, fax, e-mail

Telefoon: +49 (0) 2562-9362-0
Fax: +49 (0) 2562-81685-936 230
E-mail: kantoor@glm-recht.de

3. Advocaten

De op dit kantoor werkzame advocaten zijn veredigd volgens het Duitse recht. Zij zijn allen leden van de "Rechtsanwaltskammer Hamm" (Duitse Orde van Advocaten voor het arrondissement Hamm).

De advocaten zijn onderworpen aan de beroepsrechtelijke richtlijnen

- van de „Bundesrechtsanwaltsordnung" (BRAO);

- van de „Berufsordnung für Rechtsanwälte" (BORA);

- van de „Fachanwaltsordnung" (FAO);

- voor zover wij in het internationale rechtsverkeer werkzaam zijn, van de beroepsrichtlijnen voor de advocaten in de EU (CCBE-beroepsregels);

- de „Rechtsanwaltsvergütungsgesetz" (RVG).

U kunt de inhoud van de betreffende regels op de website van de Bundesrechtsanwaltskammer www.brak.de vinden onder de rubriek "Berufsrecht".

Bevoegde Orde van Advocaten (en tevens toezichthoudende instantie):
Rechtsanwaltskammer Hamm, Ostenallee 18, D-59063 Hamm, www.rak-hamm.de, tel. 0049-2381-985000, fax: 0049-2381-985050, e-mail: info@rak-hamm.de, internet: www.rak-hamm.de.

4. Belastingadviseur

De heer Lippok is belastingadviseur en "Dipl.-Finanzwirt (FH)" naar Duits recht. Hij is tevens lid van de "Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe".

De belastingadviseur is onderworpen aan de beropsrechtelijke richtlijnen

- van de „Steuerberatungsgesetz" (StBerG);

- van de „Durchführungsverordnung" (DVStB);

- van de „Berufsordnung der Bundessteuerberaterkammer" (BOStB) alsmede

- van de „Steuerberatergebührenverordnung" (StBGebVO).

De inhoud van de wetteksten vindt u op de internetpagina van de Bundessteuerberaterkammer onder de rubriek „Downloads/Berufsrecht".

De wettelijke aanduiding van het beroep van de Steuerberater is aan de heer Lippok verleend in Duitsland (in de deelstaat Nordrhein-Westfalen).

Beroepsorganisatie (en tevens toezichthoudende instantie):

Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe, Erphostraße 43, D-48145 Münster, tel.: 0049-251-417640, fax: 0049-251-4176427, website: www.steuerberaterkammer-westfalen-lippe.de

5. Notaris

De heer Grothe is notaris naar Duits recht. Hij is tevens lid van de "Westfälische Notarkammer" (notariële beroepsorganisatie voor de regio Westfalen).

De werkzaamheden van de notaris is onderworpen aan de beroepsrechtelijke richtlijnen

- van de „Bundesnotarordnung" (BNotO);

- van de „Beurkundungsgesetz" (BeurkG);

- van de beroepsrechtelijke richtlijnen van de orde van notarissen in Hamm;

- van de „Dienstverordnung für Notare" (DONot);

- van de „Gerichts- und Notarkostengesetz" (GNotKG) alsmede

- van de Europese codex van het notariële beroepsrecht.

De actuele versies van deze regelingen vindt u onder www.bnotk.de

De heer Grothe is Duitse advocaat en tevens Duitse notaris ("Anwaltsnotar"). Overeenkomstig § 45 lid 1 nr. 1 alsmede
§ 45 lid 1 nr. 2 "BRAO" (verordening over de beroepsregels van Duitse advocaten) is het de "Anwaltsnotar" niet toegestaan in zijn functie van advocaat een mandaat in een rechtsaangelegenheid over te nemen waar hij in een eerder stadium reeds in zijn functie van notaris mee was belast.

Beroepsorganisatie:

Westfälische Notarkammer, Ostenallee 18, D-59063 Hamm, tel.: 0049-2381-96959-0, fax: 0049-2381-96959-51, e-mail: info@westfaelische-notarkammer.de, www.westfaelische-notarkammer.de

Toezichthoudende instanties zijn volgens § 92 BNotO:

a) de president van het Landgericht te Münster, Am Stadtgraben 10, D-48143 Münster, tel.: 0049-251-494-0, fax: 0049-251-4942499, over de notarissen van het arrondissement Münster;

b) de president van het Oberlandesgericht te Hamm, Heßlerstraße 53, D-59065 Hamm, tel.: 0049-2381-272-0, fax: 0049-2381-272-518, over de notarissen van het ressort Hamm;

c) het ministerie van Justitie van de deelstaat Nordrhein-Westfalen, Martin-Luther-Platz 40, D-40212 Düsseldorf, over alle notarissen van de deelstaat Nordrhein-Westfalen..

6. EU-platform voor de online geschillenbeslechting voor consumenten:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Wij nemen niet deel aan de procedure conform § 36 VSBG.

7. BTW-nummer:

Ons BTW-nummer luidt: DE 814 587 284.

8. beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het kantoor Grothe & Lippok GbR bestaat bij de

Allianz Versicherungs-AG
10900 Berlin

De reikwijdte van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is het gehele gebied van de Europese Unie alsmede van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER).

9. Verantwoordelijk voor de inhoud van deze website:

teuerberater Uwe Lippok, Neustraße 17, D-48599 Gronau
e-Mail: lippok@glm-recht.de

10. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Deze website dient ter kosteloze algemene informatie. Zij dient in geen enkel opzicht te worden beschouwd als juridische advisering. Derhalve aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud daarvan. Op de inhoud en de functie van door middel van websites gekoppelde links heeft de aanbieder geen invloed, zodat hij ook niet aansprakelijk is voor de inhoud en de beschikbaarheid daarvan.

Verder kan onze website door anderen door middel van zogenaamde links worden gekoppeld zonder ons weten. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor weergaven, voor inhouden of eventuele verbindingen met onze webpresentatie naar de websites van derden.

Voor externe inhouden is onze webpresentatie slechts verantwoordelijk, indien wij daarvan (d.w.z. ook van een onrechtmatige of strafbare inhoud) daadwerkelijk op de hoogte zijn en het ons technisch mogelijk is en van ons redelijkerwijs kan worden verlangd het gebruik daarvan te verhinderen. Wij zijn op grond van de wet op de teledienstverlening echter niet verplicht om de externe inhouden permanent te controleren.

11. Uitsluiting van de aansprakelijkheid met betrekking tot berichten via e-mail

Ook bij het verzenden van e-mailberichten naar het genoemde e-mailadres komt een mandaat (dat is een overeenkomst omtrent de levering van diensten van een advocaat, een belastingadviseur of een notaris) op z'n vroegst tot stand doordat het kantoor een aanbod aanvaardt dat is gericht op sluiting van een dergelijk mandaat. Met betrekking tot berichten welke tot doel hebben dat daarmee een termijn wordt nageleefd, adviseren wij dat deze telefonisch, per fax of per post worden doorgegeven, of op voorhand telefonisch worden aangekondigd. Dat geldt ook nadat er een mandaat door het kantoor reeds is aanvaard. Als het bericht per e-mail wordt verzonden, kan de tijdige behandeling daarvan anders niet worden gegarandeerd, en wel om technische en organisatorische redenen. De ontvanger is niet aansprakelijk voor de vertraagde behandling van niet aangekondigde e-mailberichten.

12. Inlichtingen omtrent privacy

Alle op deze website genoemde personen weerspreken bij deze elk commercieel gebruik en het doorgeven van hun gegevens (vgl. § 28 BDSG). De statistieke gegevens over de toegang tot deze site worden opgeslagen zonder betrekking tot de persoon. In het bijzonder wordt niet opgeslagen wie zich wanneer, waar en hoe lang heeft beweegd op onze sites. Het opmaken van de statistieken komt overeen met de geldene privacywetten.